father with son

Предпоставки, цели и иновации на проекта MeLi Parents

Scroll to content

Предпоставки

През последните години се работи много по темата медийна грамотност, но обученията обикновено са насочени към младите хора и често не отговарят на нуждите на родителите, които са отговорни за подкрепата на медийната грамотност на децата си. Родителите могат да помогнат на децата си да развият съзнателно отношение и здравословно поведение спрямо използването на интернет и да разпознават съществуващите опасности, с които могат да се сблъскат онлайн. Независимо от това, в ЕС-28 са разработени само малък брой инициативи, насочени към родителите и все още много родители имат само ограничени познания в тази област и се чувстват несигурни или не могат да подкрепят децата си.

ЦЕЛ

MeLi Parents има за цел да подпомогне ограничените инициативи по темата медийна грамотност, насочени към родителите, като създаде специфична програма за обучение и подкрепящи образователни инструменти по медийна грамотност за родители. Целта е повишаване на уменията и знанията им относно използването на медиите. По-специално програмата за обучение ще помогне на родителите да придобият технически знания за това как да използват дигитални медии и да участват в онлайн дейността на децата си.

ПОДХОД

- Програма за обучение: Медийна грамотност за родители

- Web App ML4P

- Ръководство за родители по медийна грамотност

 

ИНОВАЦИЯ

Иновацията на MeLiParents се състои в създаването на нов учебен материал и инструменти за медийна грамотност, специално предназначени за родители. Създадените модули ще са базирани на проучвания, проведени в страните на партньорите, като по този начин ще се решат реалните проблеми, пред които са изправени родителите. Учебният материал ще бъде представен чрез уеб приложение под формата на дейности и интерактивни ресурси. Приложението ще изпраща известия до родителите чрез имейл/SMS. Те ще съдържат съвети и дейности, даващи възможност на родителите да упражняват сами или с децата си медийна грамотност, като в същото време ще им позволи и да оценяват учебното съдържание.