father with son

Projekt Edukacja Medialna dla Rodziców – tło, cel, innowacje

Scroll to content

TŁO

W ostatnich latach zaznaczył się rozwój edukacji medialnej, jest ona jednak przeważnie skierowana do ludzi młodych i często nie spełnia potrzeb rodziców, odpowiedzialnych za podnoszenie poziomu kompetencji medialnych u swoich dzieci. Rodzice mogą szczególnie pomóc dzieciom w ograniczeniu korzystania z Sieci, nauce zdrowych, rozsądnych zachowań związanych z jej użyciem, a także w rozpoznawaniu zagrożeń w Internecie. Niemniej jednak w Unii Europejskiej powstało niewiele inicjatyw skierowanych do rodziców, wskutek czego ciągle wielu z nich nie posiada dostatecznych umiejętności korzystania z mediów, czemu towarzyszy niskie poczucie bezpieczeństwa oraz niezdolność wsparcia swoich dzieci.

CEL

Celem projektu jest wypełnienie luki powstałej na skutek niedostatku inicjatyw dotyczących edukacji medialnej skierowanej do rodziców. Będzie on realizowany poprzez stworzenie programu szkoleniowego i wsparcie różnych instrumentów adresowanej do nich edukacji medialnej. Owocem tego ma być podniesienie ich kompetencji medialnych. Program będzie pomocny zwłaszcza w zdobyciu wiedzy technicznej, pozwalającej używać mediów cyfrowych i zaangażować się w działania dzieci w Internecie.

PODEJŚCIE DO PROBLEMU

Rezultatami projektu będą:

- Program szkoleniowy: Edukacja Medialna dla rodziców

- Aplikacja internetowa ML4P

- Poradnik edukacji medialnej dla rodziców

INNOWACJE

Nowatorstwo projektu polega na przygotowaniu nowego materiału szkoleniowego oraz nowych narzędzi edukacji medialnej przeznaczonych specjalnie dla rodziców. Program szkolenia będzie oparty na badaniach przeprowadzonych w poszczególnych krajach pośród rodziców, tak aby stanowił odpowiedź na rzeczywiste problemy, z którymi się stykają. Materiały szkoleniowe  - ćwiczenia i zasoby interaktywne - będą dostarczane poprzez aplikację internetową. Do funkcji aplikacji będzie należało przesyłanie powiadomień w formie e-maili lub SMS-ów o dostarczanych materiałach i ćwiczeniach, z których będą mogli korzystać sami lub wraz z dziećmi. Zarazem będą mieli możliwość oceny wartości poszczególnych elementów szkolenia.