Edukacja Medialna dla Rodziców - partnerzy

Koordynator

MaPa

The Map of Passions Foundation was established in 2016 in Poland. Our mission is: Discovering the Mysteries of Places – and the Passions of their Inhabitants. We are active in three main domains of activities: 1) QUESTS– Explorer Expeditions are unmarked trails which may be chosen to discover local history, culture and nature, and solve riddles hidden in rhymed clues; we operate more than 300 quests (www.questy.com.pl); 2) Civic dialogue which means regular communication and co-operation by and between local governments at various levels, and residents of cities, towns, and villages (public consultations, designing public spaces, senior citizen or junior citizen boards); 3) The cultural heritage of places which we protect, document and promote on regional and national levels.    Fundacja Mapa Pasji została założona w 2016 roku w Polsce. Naszą misją jest odkrywanie sekretów miejsc i pasji ich mieszkańców. Głównymi polami naszej działalności są: 1) Questy – Wyprawy Odkrywców, czyli nieznakowane trasy służące odkrywaniu lokalnego dziedzictwa, kultury i przyrody poprzez zabawę z wierszowanymi zagadkami (www.questy.com.pl); 2) Dialog obywatelski, czyli angażowanie władz samorządowych do dyskusji i współpracy na różnych poziomach, w tym ze społecznościami dużych i małych miast oraz wsi (konsultacje publiczne, projektowanie przestrzeni publicznej, rady seniorów i juniorów); 3) Dziedzictwo kulturowe miejsc, które otaczamy opieką, dokumentujemy i promujemy na poziomie regionalnym oraz krajowym.

Strona internetowa: www.mapapasji.pl

Partnerzy